PARTNER PORTALU

Banki mają trzy propozycje dla frankowiczów

Utwo­rze­nie dwóch fun­du­szy - dla osób, które znaj­dą się w trud­nej sy­tu­acji ży­cio­wej oraz dla fran­ko­wi­czów, na wy­pa­dek gwał­tow­ne­go wzro­stu kursu tej wa­lu­ty, a także wpro­wa­dze­nie możli­wo­ści zmia­ny za­bez­pie­cze­nia kre­dy­tów hi­po­tecz­nych - to pro­po­zy­cje ban­kow­ców ws. roz­wią­za­nia m.​in. pro­ble­mu kre­dy­tów fran­ko­wych.

Autor: PAP 11 marca 2015 11:00

We­dług pre­ze­sa ZBP Krzysz­to­fa Pie­trasz­kie­wi­cza ban­kow­cy, opra­co­wu­jąc swoją kon­cep­cję, brali pod uwagę to, co wy­da­rzy­ło się na rynku kre­dy­to­wym po de­cy­zji SNB z 15 stycz­nia, sta­no­wi­sko Ko­mi­te­tu Sta­bil­no­ści Fi­nan­so­wej i pre­ze­sa NBP, opi­nie pre­zy­den­ta Bro­ni­sła­wa Ko­mo­row­skie­go, a także pre­mier Ewy Ko­pacz, wi­ce­pre­mie­ra Ja­nu­sza Pie­cho­ciń­skie­go oraz głosy w dys­ku­sji, jakie po­ja­wi­ły się po przed­sta­wie­niu kon­cep­cji prze­wa­lu­to­wa­nia kre­dy­tów fran­ko­wych przez prze­wod­ni­czą­ce­go KNF.

Trzy nowe pro­po­zy­cje to wzbo­ga­ce­nie tzw. "sze­ścio­pa­ku", który ban­kow­cy przed­sta­wi­li krót­ko po uwol­nie­niu kursu fran­ka wobec euro i "czar­nym czwart­ku" 15 stycz­nia. "Sze­ścio­pak", który obec­nie jest wdro­żo­ny i re­ali­zo­wa­ny przez banki - pod­kre­ślił Pie­trasz­kie­wicz - nadal by obo­wią­zy­wał, choć z cza­sem nowe pro­po­zy­cje mo­gły­by za­stą­pić nie­któ­re jego ele­men­ty.

Ban­kow­cy pro­po­nu­ją trzy roz­wią­za­nia. Pierw­sze z nich to utwo­rze­nie fun­du­szu wspie­ra­nia re­struk­tu­ry­za­cji kre­dy­tów hi­po­tecz­nych. Byłby on ad­re­so­wa­ny do wszyst­kich klien­tów, ma­ją­cych pro­ble­my ze spła­tą kre­dy­tów - nie­za­leż­nie od tego, czy by­ły­by to kre­dy­ty zło­to­we czy wa­lu­to­we. Z fun­du­szu mo­gły­by sko­rzy­stać osoby, które utra­ci­ły pracę, są do­tknię­te cho­ro­bą lub padły ofia­rą klę­ski ży­wio­ło­wej. Fun­dusz byłby stwo­rzo­ny przede wszyst­kim ze środ­ków ban­ko­wych.

"To by­ło­by re­wi­ta­li­zo­wa­nie i po­sze­rze­nie usta­wy, która zo­sta­ła przy­ję­ta na po­cząt­ku kry­zy­su w roku 2009" - po­wie­dział Pie­trasz­kie­wicz.

Dru­gie roz­wią­za­nie za­kła­da­ło­by wpro­wa­dze­nie moż­li­wo­ści za­mia­ny za­bez­pie­cze­nia kre­dy­tów hi­po­tecz­nych na inne ade­kwat­ne za­bez­pie­cze­nie, oczy­wi­ście na wnio­sek kre­dy­to­bior­cy.

Trze­ci po­mysł ban­kow­ców, mówił Pie­trasz­kie­wicz, to utwo­rze­nie ko­lej­ne­go fun­du­szu - tzw. sek­to­ro­we­go fun­du­szu sta­bi­li­za­cyj­ne­go. Fun­dusz byłby ad­re­so­wa­ny dla po­sia­da­czy kre­dy­tów we fran­kach, a jego celem by­ło­by sta­bi­li­zo­wa­nie wy­so­ko­ści rat kre­dy­tu - by­ła­by moż­li­wość sko­rzy­sta­nia z niego, gdyby kurs fran­ka gwał­tow­nie wzrósł i za­ra­zem wzro­sła­by rata kre­dy­tu. Jed­nak sko­rzy­sta­nie z fun­du­szu łą­czy­ło­by się ze zo­bo­wią­za­niem kre­dy­to­bior­cy, że prze­wa­lu­tu­je swój kre­dyt na zło­tów­ki w mo­men­cie, gdy kurs fran­ka spad­nie do wcze­śniej za­de­kla­ro­wa­ne­go po­zio­mu.

Roz­wią­za­nie to by­ło­by do­stęp­ne dla kre­dy­to­bior­ców, któ­rzy re­gu­lar­nie dotąd spła­ca­li kre­dyt, ale w mo­men­cie gwał­tow­ne­go wzro­stu kursu fran­ka ich moż­li­wo­ści spła­ty stały się ogra­ni­czo­ne. Fun­dusz byłby utwo­rzo­ny głów­nie ze środ­ków ban­ko­wych, choć swój udział mia­ły­by środ­ki po­cho­dzą­ce z in­nych źró­deł.

Za pro­po­zy­cją, jak mówił Pie­trasz­kie­wicz, stoi 11 ban­ków, które sta­no­wią ponad 90 pro­cent rynku wa­lu­to­wych kre­dy­tów hi­po­tecz­nych. Jej szcze­gó­ły mają być do­pra­co­wa­ne do końca maja. We­dług pre­ze­sa ZBP pro­po­zy­cje te mogą wy­ma­gać zmian usta­wo­wych.

REKOMENDOWANE DLA CIEBIE

SPOŁECZNOŚCI

House Market: polub nas na Facebooku

House Market: dołącz do nas na Google+

Obserwuj House Market na Twitterze

RSS - wiadomości na czytnikach i w aplikacjach mobilnych