PARTNER PORTALU

Zmiana ustawy o obrocie ziemią rolną. Jak się przygotować?

Do 30 kwietnia 2016 r. obowiązują dotychczasowe zasady nabywania nieruchomości rolnych. Nowe uprawnienia Agencji Nieruchomości Rolnych mogą skomplikować transakcje nie tylko na rynku nieruchomości.

Autor: Sylwia Czerwik-Drozdowicz, radca prawny, senior associate w kancelarii WKB Wierciński, Kwieciński, Baehr 14 marca 2016 09:25

Nowe regulacje prawne dotyczące obrotu nieruchomościami rolnymi zaproponowało Ministerstwo Rolnictwa. Opublikowany na stronach Rządowego Centrum Legislacji projekt ustawy o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw 4 marca 2016 r. wpłynął do Sejmu.

Poza ograniczeniami w obrocie nieruchomościami rolnymi, projekt ustawy przewiduje zupełnie nowe uprawnienia Agencji Nieruchomości Rolnych, które mogą skomplikować transakcje nie tylko na rynku nieruchomości. Nowe przepisy będą miały istotne znaczenie dla udziałowców lub akcjonariuszy spółek prawa handlowego, które są właścicielami nieruchomości rolnych. Definicja nieruchomości rolnej jest na tyle szeroka, że obejmuje również grunty nie wykorzystywane rolniczo stanowiące własność podmiotów, które nie prowadzą działalności rolniczej (przykładowo: grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów jako użytki rolne, dla których nie uchwalono miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego). W praktyce oznacza to, że przepisy ustawy znajdą zastosowanie w wielu transakcjach podmiotów nie związanych z działalnością rolniczą.

Obrót udziałami i akcjami

Zgodnie z projektem ustawy, Agencji Nieruchomości Rolnych przysługiwać ma prawo pierwokupu udziałów lub akcji w spółkach prawa handlowego, które są właścicielami nieruchomości rolnych. Pierwokup wyłączony ma być tylko w przypadku spółek notowanych na giełdzie. Nie będzie zależny od powierzchni nieruchomości rolnych ani od proporcji wartości nieruchomości rolnych posiadanych przez podmiot do wartości całego majątku. Prawo pierwokupu może być egzekwowane nawet w przypadku gdy spółka prowadzi działalność inną niż rolnicza i posiada niewielki zasób nieruchomości sklasyfikowanych jako rolne. Dotyczyć też może każdej transakcji na udziałach lub akcjach, a więc nie będzie ograniczony tylko do transakcji skutkujących przejęciem kontroli nad spółką.

Zobowiązany z tytułu prawa pierwokupu może przystąpić do umowy sprzedaży jedynie pod warunkiem zawieszającym oraz powinien zawiadomić o treści tej umowy uprawnionego. Uprawniony z tytułu pierwokupu jest związany wszystkimi elementami treści umowy sprzedaży zawartej między zbywcą (zobowiązanym) a osobą trzecią, w tym również postanowieniami dotyczącymi ceny oraz wszelkimi dodatkowymi klauzulami umownymi zawartymi w warunkowej umowie sprzedaży.

Dodatkowo, w przypadku zamiaru skorzystania z uprawnień dotyczących nabycia udziałów lub akcji w spółkach prawa handlowego, które są właścicielami nieruchomości rolnych Agencji przysługiwać ma prawo przeglądania ksiąg i dokumentów oraz żądania informacji dotyczących obciążeń i zobowiązań spółki.

Wszelkie transakcje oraz inne czynności prawne przeprowadzone z naruszeniem przepisów tej ustawy będą skutkowały ich nieważnością.

Zmiany w spółkach osobowych

Poza prawem pierwokupu, projekt przewiduje możliwość wykupu nieruchomości rolnych od spółek osobowych. Prawo to będzie przysługiwało Agencji Nieruchomości Rolnych działającej na rzecz Skarbu Państwa w przypadku zmiany wspólnika lub przystąpieniu nowego wspólnika do spółki osobowej, która jest właścicielem nieruchomości rolnej. Agencja będzie mogła złożyć oświadczenie o nabyciu tej nieruchomości za zapłatą równowartości pieniężnej odpowiadającej jej wartości rynkowej, określonej przy zastosowaniu sposobów ustalania wartości nieruchomości przewidzianych w przepisach o gospodarce nieruchomościami. Spółka będzie miała obowiązek poinformować Agencję o zmianie bądź przystąpieniu nowego wspólnika do tej spółki w terminie miesiąca od dnia dokonania czynności prawnej, w wyniku której nastąpiła zmiana. Dokonanie powyższych czynności bez zawiadomienia Agencji będzie skutkowało ich nieważnością.

REKOMENDOWANE DLA CIEBIE

SPOŁECZNOŚCI

House Market: polub nas na Facebooku

House Market: dołącz do nas na Google+

Obserwuj House Market na Twitterze

RSS - wiadomości na czytnikach i w aplikacjach mobilnych