Samorząd Rudy Śląskiej chce zrewitalizować dziesiątą część powierzchni miastaPAP - 09 stycznia 2018 10:14


Samorząd Rudy Śląskiej chce zrewitalizować 12 obszarów stanowiących ponad 11 proc. powierzchni miasta. Uchwałę w tej sprawie podjęli w poniedziałek rudzcy radni. Do końca stycznia przyjmowane będą propozycje konkretnych przedsięwzięć i projektów rewitalizacyjnych.

Na obszarach przeznaczonych do rewitalizacji mieszka ponad 36 tys. spośród blisko 140 tys. mieszkańców Rudy Śląskiej. Wyznaczenie takich terenów to część trwających od kilku miesięcy prac nad nowym Gminnym Programem Rewitalizacji (GPR), który ma być gotowy do końca marca. W tym roku na rewitalizację władze miasta zamierzają przeznaczyć 21 mln zł.

"To jeden z priorytetowych dokumentów strategicznych, szczególnie, gdy weźmie się pod uwagę środki zewnętrzne, które są do zdobycia właśnie na takie cele. Dziś wiele przedsięwzięć z zakresu rewitalizacji realizujemy dzięki funduszom unijnym; słyszymy, że mają być również uruchomione środki krajowe, wspomagające działania rewitalizacyjne, dlatego musimy być gotowi, by po nie sięgnąć. Pomóc w tym ma właśnie taki kompleksowy program rewitalizacji miasta" - wyjaśniła w poniedziałek prezydent Rudy Śląskiej Grażyna Dziedzic.

Wyznaczone przez samorządowców obszary zdegradowane i przeznaczone do rewitalizacji to miejsca, gdzie mają być realizowane różnego rodzaju projekty rewitalizacyjne.

"Zostały one wytyczone na podstawie badań, w których pod uwagę były brane m.in. takie aspekty jak: bezrobocie, migracje ludności, interwencje służb porządkowych, liczba osób objętych opieką pomocy społecznej, awarie infrastruktury technicznej, czy liczba osób prowadzących działalność gospodarczą. Dzięki nim na mapie miasta wyznaczone zostały obszary problemowe" - wskazał wiceprezydent miasta Michał Pierończyk.

Dodatkowo w grudniu ub. roku w wybranych dzielnicach miasta odbyły się tzw. spacery badawcze z udziałem mieszkańców, a w kilku punktach miasta dyżurował mobilny punkt konsultacyjny. Podczas tych konsultacji mieszkańcy przekazywali uwagi, które również zostały uwzględnione przy określaniu obszarów wymagających rewitalizacji. Mieszkańcy mogli także wypełniać formularze konsultacyjne, zgłaszając swoje spostrzeżenia.

Spośród 12 wyznaczonych obszarów rewitalizacji dwa największe obejmują północną część dzielnicy Ruda oraz centralną część dzielnicy Wirek wraz z Czarnym Lasem. Wśród innych wytyczonych przestrzeni jest m.in. historyczna część dzielnicy Orzegów, centralna część Goduli, dzielnica Chebzie wraz z kolonią robotniczą Kaufhaus, zabytkowa część Nowego Bytomia, stara Bykowina wraz z północną częścią Kochłowic i terenami poprzemysłowymi po kopalni Polska-Wirek, a także kolonia robotnicza Carl Emanuel.

Pozostałe miejsca to: Szyb Mikołaj wraz z najbliższym otoczeniem, teren położony w rejonie ul. 1 Maja, tereny poprzemysłowe w rejonie kopalni Pokój oraz okolice Muzeum PRL-u.

Wyznaczenie obszarów rewitalizacji nie kończy prac nad GPR. Teraz muszą zostać określone konkretne propozycje przedsięwzięć i projektów rewitalizacyjnych. W tym celu przygotowano specjalną kartę projektu rewitalizacyjnego, którą zainteresowani mogą wypełniać do końca stycznia. W dalszej kolejności przygotowany zostanie projekt całego GPR-u, a ostatnim etapem prac nad tym dokumentem będzie jego przyjęcie uchwałą przez Radę Miasta; ma to nastąpić do końca pierwszego kwartału tego roku.

Na opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji samorząd Rudy Śląskiej pozyskał ok. 90 tys. zł dofinansowania, co pokrywa 85 proc. tzw. kosztów kwalifikowalnych projektu. Zgodnie z przepisami, wszystkie gminy mają obowiązek przyjąć takie programy do 2023 r.

Obecnie w Rudzie Śląskiej obowiązuje podobny dokument przyjęty w 2015 r., gdzie zawarto 60 projektów; jednak aktualna ustawa o rewitalizacji wymusza stworzenie programu według nowych zasad. Zmiana wynika z przepisów zawartych w przyjętej w 2015 r. nowej ustawie o rewitalizacji oraz z zaleceń Urzędu Marszałkowskiego Woj. Śląskiego.

W tym roku na rewitalizację władze Rudy Śląskiej zamierzają przeznaczyć 21 mln zł. M.in. zakończy się rewitalizacja hałdy w rejonie ul. 1 Maja, a rozpocznie - budowa Traktu Rudzkiego, czyli rewitalizacja 35 ha terenów zielonych, głównie w dzielnicach Wirek i Nowy Bytom. Ruszy także rewitalizacja wybranych podwórek - na te działania przeznaczono 7,5 mln zł.

Ponadto zakończą się dwie inwestycje rozpoczęte w 2017 r.: czyli przebudowa centralnej części Orzegowa oraz rewitalizacja zabytkowego budynku dworca w Chebziu. Władze miasta w tym roku chcą rozpocząć również kompleksowy remont willi Florianka w Nowym Bytomiu oraz rewitalizację terenu po dawnej koksowni Orzegów. W tegorocznym planie ujęto również rewitalizację 5 ha cennego przyrodniczo obszaru znajdującego się pomiędzy ul. Bujoczka a ul. Kościelną w dzielnicy Ruda.

W dalszej perspektywie samorząd planuje przeprowadzić rewitalizację szybów: Andrzej i Mikołaj, rewitalizację Placu Niepodległości, Parku Dworskiego czy Wielkiego Pieca Hutniczego, a także utworzenie terenów rekreacyjnych wzdłuż rzeki Bytomki.