PARTNER PORTALU

Specustawa uprości i przyspieszy inwestycje mieszkaniowe

Uproszczenie i przyspieszenie procesu inwestycyjnego w zakresie inwestycji mieszkaniowych - to główny cel opublikowanego na stronach Rządowego Centrum Legislacji projektu specustawy mieszkaniowej. W czwartek projekt został skierowany do konsultacji publicznych.

Autor: PAP 16 marca 2018 09:21

Projekt ustawy o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących został w czwartek skierowany do konsultacji publicznych. Za jego realizację odpowiada Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju.

Projekt ustawy zakłada usprawnienie procesu przygotowania inwestycji - w zakresie pozyskiwania dostępu do terenu, a także przyspieszenie wydawania decyzji administracyjnych.

Dzięki projektowanym zmianom inwestorzy będą mieli możliwość lokalizacji inwestycji niezgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, za zgoda Rady Gminy w uproszczonym trybie. Projektowana regulacja zakłada, iż decyzja ws. lokalizacji inwestycji mieszkaniowej będzie wydawana w terminie 45 dni od dnia złożenia stosownego wniosku. Za niedotrzymanie terminu wojewodowie będą mogli zostać ukarani grzywną w wysokości 500 zł za każdy dzień zwłoki w wydaniu decyzji.

Ponadto projekt zakłada uproszczenie i przyspieszenie procesu inwestycyjnego w zakresie inwestycji mieszkaniowych lub towarzyszących poprzez

możliwość uzyskania - w ramach decyzji o pozwoleniu na budowę - zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów, a także zezwolenia na zakładanie i przeprowadzanie ciągów, przewodów, urządzeń i obiektów niezbędnych do korzystania z inwestycji mieszkaniowej.

Inwestorzy będą mogli sprawniej i szybciej uzyskać zgodę wodnoprawną, jeżeli wymaga jej budowana inwestycja mieszkaniowa. Zgoda wodnoprawna będzie wydawana do 30 dni. Ponadto przyspieszone zostanie uzyskiwanie zgody zarządcy drogi na umieszczenie w pasie drogowym sieci uzbrojenia terenu. Niewydanie takiego zezwolenia będzie skutkować karą finansową dla zarządcy drogi.

Dzięki wprowadzonym zmianom decyzje administracyjne, wydane na podstawie projektowanej ustawy, będą podlegały natychmiastowemu wykonaniu.

Podmioty gospodarcze budujące i zarządzające mieszkaniami na wynajem, w tym: deweloperzy, towarzystwa budownictwa społecznego, spółdzielnie mieszkaniowe, fundusze inwestycyjne otrzymają prostsze procedury w procesie realizacji inwestycji.

Z kolei wykonawcy wykonujący zadania związane z budową budynków otrzymają większą elastyczność przepisów w zakresie odstąpienia od projektu budowlanego. Będą mogli także dokonać zmian w sytuowaniu obiektu budowlanego bez zmiany decyzji o pozwoleniu na budowę.

Wójtowie, burmistrzowie, prezydenci miast zamiast wydawać decyzję o warunkach zabudowy dla inwestycji realizowanych w trybie specjalnym będą musieli wyrazić zgodę na lokalizację inwestycji mieszkaniowej na obszarze nieobjętym obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Jednostki samorządu terytorialnego, dzięki projektowanym przepisom, będą mogli zawierać z inwestorem porozumienia w sprawie sposobu realizacji infrastruktury towarzyszącej, bądź zobowiązać się do wybudowania jej samodzielnie.

Proponowane przepisy nakładają na Wojewódzkich Inspektorów Nadzoru Budowlanego obowiązek wydawania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie dla budynków mieszkalnych.

Projekt pozwala szybciej uzyskać mieszkania na zasadach najmu instytucjonalnego z możliwością dojścia do własności.

Projektowana specustawa ułatwi wprowadzenie do ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego przepisów dotyczących m.in. rozszerzenia formuły najmu instytucjonalnego o umowę najmu z docelowym przeniesieniem własności lokalu doprecyzowując ten rodzaj umowy.

Pozwoli to na wprowadzenie jednolitych zasad wynajmowania lokali mieszkalnych z opcją dojścia własności po uiszczeniu ceny sprzedaży rozłożonej na raty w trakcie trwania najmu. Sprzedaży lokali w formule najmu instytucjonalnego z dojściem do własności będą mogły dokonywać tylko podmioty profesjonalnie zajmujące się wynajmowaniem lokali.

REKOMENDOWANE DLA CIEBIE

SPOŁECZNOŚCI

House Market: polub nas na Facebooku

House Market: dołącz do nas na Google+

Obserwuj House Market na Twitterze

RSS - wiadomości na czytnikach i w aplikacjach mobilnych