Erbud przyjął politykę dotyczącą dywidendHouseMarket.pl - 27 stycznia 2016 12:51


Zarząd firmy będzie rekomendował walnemu zgromadzeniu wypłatę dywidendy na poziomie od 30 do 50 procent wyniku finansowego netto uzyskanego w poprzednim roku obrotowym, z uwzględnieniem aktualnej oraz przyszłej sytuacji finansowej.

W swojej rekomendacji zarząd przede wszystkim będzie brał pod uwagę potrzeby inwestycyjne wynikające z realizacji strategii grupy kapitałowej Erbud, potrzeby płynnościowe spółki, wysokość zobowiązań z tytułu bieżącej działalności oraz obsługę zobowiązań. W przypadku wyjątkowo dobrej oceny powyższych czynników oraz przy pozytywnej ocenie rady nadzorczej, zarząd może zarekomendować wypłatę wyższej dywidendy.

Polityka dywidendy jest elementem strategicznego zarządzania rozwojem spółki przy zachowaniu równowagi pomiędzy wypłacaną kwotą dywidendy a możliwościami efektywnego inwestowania wypracowanych środków.

Ostateczną decyzję o wielkości wypłacanych dywidend podejmuje walne zgromadzenie akcjonariuszy.