Marvipol zmienia zasady wynagradzaniahousemarket.pl - 06 sierpnia 2020 11:00


Marvipol wdraża politykę wynagradzania członków zarządu. Zgodnie z jej zapisami wprowadzono ograniczenie łącznego wynagrodzenia zmiennego zarządu do równowartości maksymalnie 3 proc. zysku netto spółki. Ustalono, iż Mariusz Książek, prezes zarządu spółki, będący jej wiodącym akcjonariuszem, będzie pobierał wyłącznie stałe wynagrodzenie.

Zgodnie z polityką wynagrodzeń, członkowie zarządu spółki będą otrzymywać wynagrodzenie stałe powiększane o premię od wypracowanych wyników, w wysokości ustalanej przez radę nadzorczą, ale nie wyższej niż 3 proc. zysku spółki za zakończony rok finansowy.

Równocześnie Mariusz Książek, prezes zarządu Marvipol, ze względu na status głównego akcjonariusza spółki, jest uprawniony jedynie do pobierania wynagrodzenia stałego, którego poziom nie może przekroczyć miesięcznie 50-krotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw ogłaszanego przez GUS za okres kwartału poprzedzającego wypłatę wynagrodzenia.

Szukasz terenów inwestycyjnych? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

Polityka wynagrodzeń ma zostać poddana pod głosowanie w trakcie ZWZ spółki zwołanego na 31 sierpnia tego roku. Rada nadzorcza, po pozytywnym zaopiniowaniu propozycji polityki wynagrodzeń, zdecydowała jednak o szybszym jej wdrożeniu. W porozumieniu z zarządem rada nadzorcza dostosowała wynagrodzenia zarządu do zapisów polityki, m.in. ustalając wynagrodzenie prezesa Marvipol na 250 tys. zł miesięcznie i znosząc jego kontraktowe uprawnienia do premii od wyniku.

- Postanowiliśmy niezwłocznie wdrożyć nowy model wynagradzania kluczowych menedżerów Marvipol. Jest on zgodny z aktualnymi trendami rynkowymi oraz oczekiwaniami akcjonariuszy mniejszościowych - komentuje Aleksander Chłopecki, przewodniczący rady nadzorczej Marvipol Development.

- Jesteśmy przekonani, że zmiana zostanie pozytywnie odebrana przez rynek, tym bardziej, że Marvipol przygotowuje się jednocześnie do wdrożenia polityki dywidendowej, zgodnie z którą ma regularnie dzielić się zyskiem z akcjonariuszami - podkreśla Aleksander Chłopecki.

Na nadchodzącym ZWZ pod głosowanie poddany zostanie projekt polityki dywidendowej Marvipol, zakładający wypłatę 20-50 proc. zysku w postaci zaliczek i dywidend za lata 2020-2023. Co roku wypłata miałaby rosnąć o kolejne 10 proc. Jednocześnie, w związku z trudnymi do przewidzenia długofalowymi konsekwencjami pandemii COVID-19, Zarząd nie rekomenduje wypłaty dywidendy z zysku za 2019 r., równocześnie rekomendując utworzenie funduszu dywidendowego, na który przeznaczone zostałoby 14 mln zł z zysku wypracowanego w 2019 r.