MF: projekt noweli prawa bankowego zwiększy odporność sektora finansowegoPap - 15 grudnia 2020 14:19


Rząd przyjął we wtorek projekt nowelizacji prawa bankowego; zmiany są korzystne dla sektora finansowego, zwiększą zabezpieczenia przed utratą płynności - informuje w komunikacie Ministerstwo Finansów.

Chodzi o projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw, przygotowany przez ministra finansów, funduszy i polityki regionalnej.

MF wyjaśnia, że polskie przepisy zostały zmienione w związku z wejściem w życie unijnego pakietu CRD V/CRR II (dyrektywa CRD V i rozporządzenie CRR II), dotyczącego wymogów kapitałowych dla instytucji finansowych. Pakiet ten powstał w wyniku reformy przeprowadzonej przez Unię Europejską. Polegała ona na zmianie przepisów regulacyjnych dotyczących usług finansowych. Zmiany te były odpowiedzią na kryzys finansowy, który rozpoczął się w latach 2007-2008.

Szukasz terenów inwestycyjnych? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

Celem dyrektywy CRD V oraz rozporządzenia CRR II jest uzupełnienie programu reform sektora finansowego w każdym państwie unijnym o rozwiązania wypracowane przez podmioty odpowiedzialne za ustanawianie ogólnoświatowych standardów, tj. Bazylejski Komitet Nadzoru Bankowego i Radę Stabilności Finansowej.

Po zmianie - jak informuje MF - prawo bankowe obejmie swoim zakresem finansowe spółki holdingowe i finansowe spółki holdingowe o działalności mieszanej. Wskazane zostaną zasady ich organizacji, działalności oraz nadzoru nad nimi.

"Przepisy mają za zadanie jeszcze bardziej wzmocnić bazę kapitałową banków oraz zapewnić lepsze zabezpieczenie ich przed utratą płynności, co sprawi że w przypadku podmiotów zagrożonych upadłością, spadnie ryzyko angażowania funduszy publicznych w ich ratowanie. Wzmocniona zostanie wymiana informacji między Komisją Nadzoru Finansowego a Bankowym Funduszem Gwarancyjnym" - wyjaśnia, cytowany w komunikacie, wiceminister finansów Piotr Nowak.

Zgodnie z projektem banki będą objęte nowymi normami regulacyjnymi, które przyczynią się do zwiększenia ich odporności na kryzysy finansowe.

Organ nadzoru (Komisja Nadzoru Finansowego) będzie mógł nałożyć na podmiot nadzorowany (np. bank) dodatkowe obowiązki sprawozdawcze lub zwiększyć ich częstotliwość. Jednak dodatkowe obowiązki będą mogły być nałożone tylko w przypadku, gdy będą proporcjonalne i niezbędne do sprawowanego nadzoru.

Projekt przewiduje, że mniejsze banki (o prostszym modelu biznesowym) będą miały mniejsze wymogi dotyczące sprawozdawczości i ujawniania informacji, niż duże. MF tłumaczy, że chodzi o to, by obciążenie obowiązkiem sprawozdawczości było proporcjonalne do skali działalności oraz generowanego ryzyka w systemie.

Podmiot składający wniosek o zezwolenie na utworzenie banku, oprócz dotychczas wymaganych dokumentów, będzie zobowiązany także do przekazania informacji o podmiotach należących do tej samej grupy oraz o powiązaniach w ramach grupy.

Oddziały banków zagranicznych zobowiązano do przedkładania Komisji Nadzoru Finansowego rocznego sprawozdania z prowadzonej działalności wraz z wykazem informacji, jakie powinno ono zawierać.

Większość regulacji zacznie obowiązywać 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Ustaw - podało MF.