Korporacja Budowlana Dom z kontraktem na mieszkania w ŁodziHouseMarket.pl - 06 października 2016 09:31


Korporacja Budowlana Dom podpisała ze spółką Budomal Estate umowę na realizację stanu surowego otwartego łódzkiej inwestycji obejmującej budowę dwóch wielorodzinnych budynków mieszkalnych z usługami.


Termin zakończenia realizacji został ustalony na 31 lipca 2017 r. Z tytułu realizacji kontraktu Korporacja Budowlana Dom otrzyma wynagrodzenie w wysokości 12.585.000 zł netto.

Maksymalna wysokość kar umownych przysługujących każdej ze stron wynosi 20 proc. wartości wynagrodzenia. Przewidziane kary umowne nie wyłączają prawa stron do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych w przypadku, gdy poniesiona szkoda przekroczy wysokość kar umownych. Pozostałe warunki nie odbiegają od standardów rynkowych stosowanych w umowach tego typu.

Szukasz terenów inwestycyjnych? Zobacz oferty na PropertyStock.pl