W Gdańsku przegłosowano pięć uchwał ws. miejscowych planów zagospodarowania przestrzennegoPAP - 25 czerwca 2021 09:32


Radni miejscy podczas XXXVII sesji Rady Miasta Gdańska podjęli m.in. pięć uchwał w sprawie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Cztery plany uchwalono, zapoczątkowano prace nad jednym. Uchwalone plany obejmują tereny w Śródmieściu, Nowym Porcie i Osowej.

Joanna Bieganowska z Urzędu Miejskiego w Gdańsku poinformowała PAP w czwartek, że przyjęte plany umożliwiają m.in. rozwój funkcji usługowo-rekreacyjnych, a także uzupełnianie zabudowy mieszkaniowej w dzielnicach posiadających rozwiniętą infrastrukturę społeczną i transportową. Decyzją radnych rozpoczęto prace nad planem w Kiełpinie Górnym.

"Celem przystąpienia do prac nad planem Kiełpino Górne rejon ulicy Mamuszki i Obwodnicy Zachodniej Trójmiasta jest zmiana lokalizacji korytarza infrastruktury technicznej, co umożliwi racjonalne kształtowanie zabudowy produkcyjno-usługowej na tym obszarze" - wskazuje w przesłanym PAP komunikacie gdański magistrat.

Szukasz terenów inwestycyjnych? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

Ponadto celami prac planistycznych jest weryfikacja istniejącego i projektowanego układu komunikacyjnego w związku z planowaną rozbudową Obwodnicy Zachodniej Trójmiasta oraz rezygnacja z planowanej trasy tramwajowej w ulicy tzw. Nowej Gostyńskiej.

"Jednogłośnie uchwalono plan Osowa rejon ulic Zeusa i Afrodyty. Umożliwia on realizację ciągu pieszo-rowerowego skracającego mieszkańcom drogę ze wschodniej części dzielnicy do parku Chirona, kościoła, projektowanego domu sąsiedzkiego, pawilonów handlowo-usługowych oraz przystanku PKM. Ustalenia planu realizują postulaty Rady Dzielnicy Osowa" - podaje Joanna Bieganowska.

Urząd podaje w komunikacie, że "plan Długie Ogrody rejon dawnych zakładów mięsnych w miejsce wcześniejszej funkcji przemysłowej dawnych zakładów mięsnych wprowadza przeznaczenie mieszkaniowo-usługowe, wykorzystując do tego celu m.in. istniejącą historyczną zabudowę".

Magistrat podkreśla w komunikacie przesłanym PAP, że "jednocześnie wysokość nowej zabudowy ustalono w taki sposób, aby wyeksponować najważniejsze wartościowe budynki - spichlerze przy ulicy Na Stępce czy budynki dawnej restauracji i zarządu rzeźni zlokalizowane przy głównej bramie wjazdowej - które historycznie dominowały w krajobrazie tego fragmentu Śródmieścia".

"Takie działanie jest zgodne z polityką miasta zawartą w Studium, tzw. rozwojem miasta do wewnątrz, czyli intensyfikowaniem zabudowy mieszkaniowej w dzielnicach posiadających rozwiniętą infrastrukturę społeczną i transportową. Dodatkowo w ramach uzupełnienia funkcji mieszkaniowej pozwala m.in. na realizację atrakcyjnej, ogólnodostępnej przestrzeni - placów z zielenią towarzyszącą, bulwaru usługowego, ciągów pieszych łączących tereny mieszkaniowe z bulwarem nadwodnym zlokalizowanym wzdłuż Kanału Na Stępce. Ponadto ustalenia planu umożliwiają odtworzenie zielonych skwerów w sąsiedztwie ulicy Angielska Grobla w miejscu ich historycznej lokalizacji oraz chronią historyczną zabudowę i zagospodarowanie terenu" - podkreśla urzędniczka gdańskiego magistratu.

Z kolei teren objęty uchwalonym planem Nowy Port rejon ulicy Wyzwolenia 41 stanowi część większej koncepcji zagospodarowania w sąsiedztwie tej ulicy.

Na odcinku od skrzyżowania z ulicą Oliwską do Szańca Zachodniego przewiduje się stworzenie miejskiej zieleni urządzonej ogólnodostępnej, tworzącej bulwar tzw. ulicy Zielonej Wyzwolenia. Kształtowanie zagospodarowania powinno uwzględniać tereny zieleni wzdłuż całej ulicy Wyzwolenia jako systemu przyulicznych przestrzeni publicznych.

"Plan ustala teren ogólnodostępnej zieleni urządzonej, z możliwością lokalizacji niewielkiej kubatury obsługującej użytkowników zieleni, szpalerami drzew i ochroną wartościowego drzewostanu. Teren ten będzie uzupełnieniem zagospodarowania Placu Nadwodnego planowanego przy nabrzeżu Martwej Wisły. Wzdłuż ciągu pieszo-rowerowego, od strony południowo-wschodniej, wyznaczono teren dla lokalizacji wybranych i ograniczonych powierzchniowo usług z zielenią towarzyszącą" - czytamy w komunikacie.

W uchwalonym planie obejmującym Nowy Port rejon ulicy Wilków Morskich zrezygnowano z rezerwy komunikacyjnej, przeznaczonej na parking i poszerzenie ulicy Wilków Morskich, na rzecz zabudowy mieszkaniowo-usługowej. Uzupełnienie zabytkowej tkanki Nowego Portu będzie istotnym elementem procesu rewitalizacji społeczno-przestrzennej tego rejonu miasta.