Bytom odzyskał trzy miliony z zaległych czynszówHouseMarket.pl - 11 stycznia 2016 14:51


Ugody abolicyjne podpisało 1188 osób, a do kasy miasta, jak dotąd, wpłynęło prawie trzy miliony złotych z tytułu zaległych czynszów.


- Znając strukturę i złożoność tego problemu, a także fakt, że w Bytomiu abolicja miała miejsce po raz pierwszy nie będzie ryzykowne stwierdzenie, że działanie to zakończyło się pomyślnie - mówi Damian Bartyla, prezydent Bytomia. 15 grudnia 2015 r. minął termin składania wniosków. Z 1600 złożonych wniosków, 1393 dłużników uznało swój dług i wyliczoną kwotę do spłaty.

- Od tej liczby trzeba jeszcze odjąć tych, którzy, mimo szansy spłacenia części długu na raty lub w całości, złożyli rezygnację. Decyzję odmowną złożyło 136 wnioskodawców – mówi Sonia Ilga z działu windykacji bytomskich mieszkań.

Należy dodać, że kwota zaległości, którą mogłoby odzyskać miasto, wyliczona na podstawie złożonych wniosków (30 proc. zaległości oraz 100 proc. kosztów sądowych i egzekucyjnych), wynosiła ponad 7 mln zł. Wiadomo już jednak, że będzie ona mniejsza. Opracowując wyliczenia miasto bazuje na porozumieniach odebranych przez dłużników. I tak, z 1257 porozumień, dłużnicy odebrali 1188, a łączna kwota należności do spłaty wynikająca z tychże porozumień, wynosi ponad 4 mln zł. Do 31 grudnia 2015 r. do gminnej kasy wpłynęło prawie 3 mln zł. Ostateczna kwota będzie znana po zakończeniu księgowania.

Jak przypomina bytomski ratusz, obowiązująca po 22 czerwca 2015 roku uchwała w sprawie szczególnego trybu umarzania należności pieniężnych za lokale mieszkalne, lokale użytkowe, lub garaże stanowiące własność gminy Bytom bądź będące w zarządzie bytomskich mieszkań, dała dłużnikom możliwość umorzenia 70 proc. nieuregulowanych należności pod warunkiem, że spłacą oni 30 proc. długu oraz będą płacić czynsz regularnie do dnia 31 grudnia 2016 r.

Lokatorom, którzy zawarli porozumienie abolicyjne, jeśli wywiążą się z tych zobowiązań, w styczniu 2017 r. zostanie umorzone pozostałe 70 proc. zaległości. Zaprzestanie realizacji powyższych warunków spowoduje rozwiązanie porozumienia. Co istotne, ze wstępnych analiz przeprowadzonych przez bytomskie mieszkania wynika, że od wejścia w życie tzw. uchwały abolicyjnej wzrosła kwota wpłat bieżących czynszów.