CBOS: 35 proc. Polaków zadowolonych z sytuacji w kraju, 45 proc. ocenia ją źlePAP - 31 maja 2021 13:55


W pierwszej połowie maja 35 proc. badanych uważało, że sytuacja w naszym kraju zmierza w dobrym kierunku, a 45 proc. było przeciwnego zdania. Poglądu na ten temat nie miało 20 proc. – wynika z sondażu CBOS.

W porównaniu z kwietniem o 5 p. procentowych zwiększył się odsetek badanych uważających, że sytuacja w kraju zmierza w dobrym kierunku, odsetek negatywnie oceniających kierunek zmian w kraju zmniejszył się o 8 p. procentowych. O 3 p. zwiększył się odsetek niemających zdania na ten temat.

W kwietniu o tym, że sytuacja w naszym kraju zmierza w dobrym kierunku przekonanych było 30 proc. respondentów, a 53 proc. miało zdanie przeciwne. Poglądu na ten temat nie wyraziło 17 proc.

Szukasz terenów inwestycyjnych? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

Opinie na temat ogólnej sytuacji w kraju są związane przede wszystkim z sympatiami politycznymi respondentów. Pozytywne oceny wyraźnie dominują wśród zwolenników koalicji rządzącej (Prawa i Sprawiedliwości, Solidarnej Polski i Porozumienia). Wśród sympatyków ugrupowań opozycyjnych zdecydowanie przeważają oceny negatywne.

Pozytywne oceny sytuacji w kraju częściej notujemy wśród osób starszych, mieszkańców mniejszych miejscowości, a także wśród respondentów gorzej wykształconych. Ważną rolę odgrywa tutaj także uczestnictwo w praktykach religijnych.

W grupach społeczno-zawodowych najwięcej ocen pozytywnych notujemy wśród emerytów i rolników, a najwięcej krytycznych - wśród pracowników administracyjno-biurowych, kadry kierowniczej i specjalistów z wyższym wykształceniem.

26 proc. badanych (w stosunku do kwietnia wzrost o 6 punktów procentowych) prognozuje, że w najbliższym roku sytuacja w Polsce poprawi się, 36 proc. uważa, że się nie zmieni (wzrost o 2 p. proc.), 25 proc. przewiduje, że się pogorszy (spadek o 12 p. proc.), 13 proc. nie ma zdania na ten temat (wzrost o 3 p. proc.).

"To najlepsze wyniki od lipca 2020 r." - zauważa CBOS. "Od początku roku utrzymuje się równomierny wzrost odsetka osób nieprzewidujących żadnej zmiany sytuacji w kraju (36 proc. wobec 34 proc. w kwietniu, 32 proc. w marcu, 30 proc. w lutym i 28 proc. w styczniu)" - wskazuje.

17 proc. respondentów (tyle samo co przed miesiącem) ocenia, że sytuacja polityczna w kraju jest dobra, 32 proc. uważa, że nie jest ani dobra, ani zła (wzrost o 6 p. proc.), 44 proc. uważa, że jest zła (spadek o 7 p.), a 8 proc. nie ma zdania na ten temat (wzrost o punkt).

Oceny sytuacji politycznej w kraju są również uzależnione od preferencji politycznych. Zwolennicy ugrupowań rządzących (Prawo i Sprawiedliwość, Solidarna Polska i Porozumienie) jako jedyni oceniają ją częściej pozytywnie niż negatywnie, choć i wśród nich ocen pozytywnych ubywa. Sympatycy partii opozycyjnych w przeważającej mierze sytuację polityczną w kraju oceniają negatywnie.

Sytuację polityczną w Polsce częściej oceniają pozytywnie osoby starsze, a także gorzej wykształcone. W grupach społeczno-zawodowych najwięcej pozytywnych ocen odnotowujemy wśród rolników oraz emerytów, a najwięcej negatywnych - wśród kadry kierowniczej i specjalistów z wyższym wykształceniem. Lepiej sytuację polityczną w kraju oceniają osoby częściej biorące udział w praktykach religijnych oraz mające poglądy prawicowe.

14 proc. ankietowanych (wzrost o punkt procentowy) prognozuje, że sytuacja polityczna poprawi się, 49 proc. sądzi, że się nie zmieni (wzrost o 6 p.), 21 proc. uważa, że się pogorszy (spadek o 8 p.), 16 proc. nie ma zdania na ten temat (wzrost o punkt procentowy).

30 proc. badanych (wzrost o 4 p. procentowe) ocenia, że sytuacja gospodarcza w kraju jest dobra, 34 proc., że nie jest ani dobra, ani zła (wzrost o 4 p.), 30 proc. ocenia, że jest zła (spadek o 8 p.), 6 proc. nie ma zdania na ten temat (tyle samo co miesiąc temu).

"Są to najlepsze wyniki od jesieni 2020 roku. Przy tym wciąż minimalnie przeważają głosy respondentów, którzy uważają, że stan polskiej gospodarki nie jest ani dobry, ani zły" - zauważa CBOS.

Oceny sytuacji gospodarczej w kraju są również związane z preferencjami partyjnymi badanych. Pozytywnie ocenia ją przeważająca część wyborców Prawa i Sprawiedliwości, Solidarnej Polski i Porozumienia, a największa część sympatyków ugrupowań opozycyjnych ocenia ją negatywnie.

Stan polskiej gospodarki lepiej oceniają osoby starsze, gorzej wykształcone, mieszkające w mniejszych miejscowościach, respondenci częściej biorący udział w praktykach religijnych i mający poglądy prawicowe. Spośród grup społeczno-zawodowych wyjątkowo pozytywnie oceniają go rolnicy oraz emeryci, a szczególnie negatywnie - pracownicy administracyjno-biurowi.

30 proc. respondentów (wzrost o 7 p. procentowych) prognozuje, że sytuacja gospodarcza się poprawi, 36 proc., że się nie zmieni (wzrost o 4 p.), 20 proc., że się pogorszy (spadek o 14 p.), 14 proc. nie ma zdania na ten temat (wzrost o 3 p.).

"Warto podkreślić, że tak wielu respondentów nie przewidywało poprawy stanu polskiej gospodarki od października 2019 r., a zatem od czasu sprzed wybuchu pandemii COVID-19 w Europie" - podaje CBOS.

"Zmiany w ocenie własnych warunków materialnych oraz sytuacji swojej rodziny nie są tak wyraźne, jak w przypadku ocen sytuacji w kraju, ale również tutaj mamy do czynienia z niewielką poprawą" - zauważa.

60 proc. badanych (wzrost o 4 p. procentowe) deklaruje, że ich rodzinom żyje się dobrze, 34 proc. (spadek o 4 p.), że ani dobrze, ani źle, a 5 proc., że źle (tyle samo co w kwietniu).

54 proc. badanych (tyle samo co miesiąc temu) ocenia dobrze obecne warunki materialne swojego gospodarstwa domowego, 40 proc. sądzi, że warunki nie są ani dobre, ani złe (wzrost o punkt), 6 proc. ocenia je jako złe (spadek o 2 p.).

Satysfakcja z poziomu życia swojej rodziny, a także z warunków materialnych swojego gospodarstwa domowego jest tym większa, im wyższe są dochody per capita badanych. Ma też ona związek z lepszym wykształceniem i wyższą pozycją społeczno-zawodową - wyróżnia się tutaj zwłaszcza kadra kierownicza, specjaliści z wyższym wykształceniem, średni personel, technicy i pracownicy administracyjno-biurowi.

"W stosunku do ubiegłego miesiąca nieznacznie poprawiły się prognozy Polaków dotyczące zmiany warunków materialnych ich gospodarstw domowych oraz sytuacji ich rodzin" - podaje CBOS.

21 proc. respondentów (wzrost o 2 p. proc.) prognozuje, że za rok będzie im się żyć lepiej niż obecnie, 55 proc. uważa, że tak samo (wzrost o punkt), 11 proc. spodziewa się pogorszenia (spadek o 2 p.), a 13 proc. nie ma zdania na ten temat (spadek o punkt).

20 proc. ankietowanych (wzrost o 2 p. procentowe) uważa, że w ciągu roku warunki materialne ich rodziny się poprawią, 70 proc. prognozuje, że sytuacja będzie taka sama (wzrost o 3 p.), a 10 proc. spodziewa się pogorzenia (spadek o 5 p.).

"W maju obserwujemy wzrost optymizmu wśród Polaków, co znalazło swój wyraz zarówno w ocenach badanych dotyczących ogólnej, politycznej i gospodarczej sytuacji w kraju, jak i w prognozach jej ewolucji w ciągu najbliższego roku. Zwracają uwagę zwłaszcza nadzieje wiązane z poprawą stanu polskiej gospodarki - na tak wysokim poziomie nienotowane od półtora roku, a zatem od czasu sprzed wybuchu pandemii COVID-19 w Europie. Oceny warunków materialnych własnych gospodarstw domowych oraz sytuacji rodzin respondentów pozostają bardziej stabilne, ale i tutaj dostrzegamy niewielką poprawę" - podsumowuje CBOS.

Wskazuje, że badanie zostało zrealizowane po ratyfikacji przez Sejm decyzji Rady Europejskiej o zwiększeniu zasobów własnych UE - za sprawą, której Polska ma otrzymać w ciągu kilku lat 770 mld zł - i w przeważającej mierze przed prezentacją rządowego programu Polski Ład, zakładającego reformę polskiej gospodarki.

Badanie przeprowadzono 6-16 maja 2021 r. w ramach procedury mixed-mode na reprezentatywnej imiennej próbie 1163 pełnoletnich mieszkańców Polski, wylosowanej z rejestru PESEL. Każdy respondent wybierał samodzielnie jedną z metod badania: 54,8 proc. wybrało wywiad bezpośredni z udziałem ankietera (metoda CAPI), 30,0 proc. - wywiad telefoniczny po skontaktowaniu się z ankieterem CBOS (CATI), 15,2 proc. - samodzielne wypełnienie ankiety internetowej (CAWI). We wszystkich trzech przypadkach ankieta miała taki sam zestaw pytań i strukturę.