Podkrakowskie Zielonki użyczą mieszkańcom zbiorniki do zbierania deszczówkiPap - 11 maja 2020 08:39


Podkrakowska gmina Zielonki uruchomiła pilotażowy program „Jestem eko! Łapię deszcz” zakładający montaż na nieruchomościach mieszkańców naziemnych zbiorników na wodę opadową użyczonych przez gminę. Przeznaczono na ten cel 100 tysięcy zł.

Wójt Zielonek Bogusław Król w zarządzeniu w sprawie przyjęcia programu podkreślił, że jego celem jest propagowanie postaw ekologicznych wśród mieszkańców gminy związanych z przeciwdziałaniem skutkom suszy oraz promowanie mikroretencji w celu ochrony zasobów wodnych.

Nastąpi to poprzez montaż na nieruchomościach mieszkańców naziemnych zbiorników na wodę opadową użyczonych przez gminę Zielonki. Dzięki takim działaniom - wskazał wójt - nastąpi zatrzymanie i wykorzystanie wody opadowej w miejscu jej powstania, a następnie jej gospodarcze wykorzystanie m.in. do podlewania ogrodu, trawnika.

Szukasz terenów inwestycyjnych? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

W budżecie gminy zaplanowano 100 tys. zł na realizację programu, w tym przede wszystkim na zakup zbiorników do gromadzenia deszczówki.

Program zakłada, że gmina zakupi naziemne zbiorniki na wodę opadową o pojemności 360 litrów, a następnie użyczy mieszkańcom w celu ich zamontowania do systemu rynnowego budynku. Pozyskaną wodę mieszkańcy będą mogli wykorzystać w okresie suszy do podlewania ogrodu lub trawnika.

O przyznanie zbiornika może się ubiegać każdy mieszkaniec gminy Zielonki lub podmiot mający tam swoją siedzibę, który jest właścicielem, współwłaścicielem lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości zabudowanej budynkiem. Wśród warunków uczestnictwa jest m.in. opłacanie podatków w urzędzie skarbowym właściwym dla mieszkańców lub podmiotów tej gminy.

Zbiornik musi być używany minimum przez 36 miesięcy, a każdy mieszkaniec, który go otrzyma będzie zobowiązany do przedstawienia sprawozdania.