Rząd przyjął proj. nowelizacji ustawy o koncesjach na roboty budowlane lub usługiPAP - 17 listopada 2020 13:13


Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji ustawy o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi - poinformowało we wtorek Centrum Informacyjne Rządu.

Chodzi o projekt przedłożony przez Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii, który dostosowuje przepisy do ustawy Prawo zamówień publicznych przyjętej w 2019.

Chodzi m.in. o ujednolicenie regulacji, które dotyczą obszarów tematycznych takich jak: definicja zamawiającego, wyłączeń stosowania ustawy o umowie koncesji, progu stosowania przepisów ustawy o umowie koncesji do zawierania umów, a także przepisów dotyczących informacji w sprawie aktualizacji co dwa lata wartości progu unijnego dla umów koncesji podawanej przez Komisję Europejską.

Szukasz terenów inwestycyjnych? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

Ponadto nowe regulacje dotyczą tzw. koncesji mieszanych obejmujących jednocześnie różne rodzaje umów koncesyjnych (roboty budowlane, usługi, usługi społeczne i inne szczególne usługi). Wskazano, że dotyczy to także koncesji udzielanych na podstawie różnych reżimów prawnych, tj. obejmujących zarówno umowy koncesji, jak też m.in. zamówienia klasyczne, zamówienia sektorowe, czy zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa.

Projekt nowelizacji dotyczy też uwzględnienia - wśród zasad zawierania umów koncesji - konieczności wykrywania i eliminowania konfliktów interesów.

Ponadto projektowane regulacje dotyczą: umów koncesji zastrzeżonych, obligatoryjnych i fakultatywnych podstaw wykluczenia z postępowania w sprawie zawarcia umowy koncesji oraz kryteriów oceny ofert, zasad wnoszenia skarg do sądu w ramach środków ochrony prawnej w postępowaniach o zawarcie umowy koncesji.

"Zaproponowane zmiany mają na celu wyeliminowanie różnic interpretacyjnych dotyczących odmiennego uregulowania analogicznych instytucji prawnych w ustawie Prawo zamówień publicznych oraz w ustawie o umowie koncesji. Projekt obejmuje również zmiany w nowym Prawie zamówień publicznych, w tym skreślenie regulacji dotyczącej zamówień bagatelnych" - napisano.

Nowe rozwiązania mają wejść w życie 1 stycznia 2021 r.